DIGITAAL ONDERWIJS

Op onze school willen we onder andere op ICT-gebied graag een vooruitstrevende school zijn en blijven. Eén van de uitgangspunten die we daarbij hanteren is dat we streven naar een device voor elk kind op onze school. Daarom hebben we er onlangs voor gekozen 40 nieuwe Zenpads (tablets) en 30 nieuwe Chromebooks aan te schaffen. In de jaren daarvoor zijn er digitale touchscreens voor elk lokaal aangeschaft, 64 iPads, vaste computers, Chromebooks en ruim 90 tablets. Door verschillende devices te gebruiken leren wij de leerlingen te werken met verschillende devices, zodat ze niet beperkt zijn tot één device.

  

  De leerlingen maken opdrachten op hun device, niet in
  werkboeken, en zien gelijk of hun antwoorden goed of 
  fout zijn. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het
  
 krijgen van directe feedback het meest effectief is voor
  de leerprestaties van leerlingen. Daarnaast kan
  de 
leerkracht via een resultatenmonitor op zijn of
  haar 
scherm de leerlingen direct volgen, en helpen
  waar 
nodig. 


 Uiteraard volgen we de (wetenschappelijke) onderzoeken die beschikbaar zijn en actueel zijn goed, zodat we op de hoogte zijn van de recente ontwikkelingen. Onze vakspecialist ICT en de digicoach nemen hier een voortrekkersrol in. Uiteraard gaat niet alles digitaal, lezen gebeurt bij ons op school ook 'gewoon' uit een boek, leerlingen leren te schrijven, sommige lessen worden op papier uitgevoerd, als het leerrendement hoger is om op papier te werken dan digitaal.

Chromebook

De Chromebooks zetten we in in groep 8. Leerlingen gebruiken de Chromebooks bij de verwerkingssoftware van de basisvakken rekenen, taal en lezen. Daarnaast wordt de Chromebook veelvuldig ingezet om onderzoekend en ontwerpend leren mogelijk te maken. Leerlingen leren te werken in een Cloudomgeving, en het digitaal opslaan en bewerken van documenten. Hiermee willen we de voortgang naar de toekomst voor de leerling (o.a. in het Voortgezet Onderwijs) zo soepel mogelijk laten verlopen.

Tablets (Zenpad 8 Inch en 10 Inch)

   Door de aanschaf van nieuwe Zenpads kunnen we de leerlingen in     groep 5 t/m 7 voorzien van een tablet. We hebben ruim 90 tablets 
   op school. Leerlingen gebruiken de tablets bij de 
   verwerkingssoftware van de basisvakken rekenen, taal en lezen.
   Daarnaast wordt de tablets veelvuldig ingezet om onderzoekend en
   ontwerpend leren mogelijk te maken. 

IPad

De 64 iPads die we op school voor de leerlingen beschikbaar hebben zetten we in in de groepen 3 en 4. Op de iPads wordt de verwerkingssoftware van de methodes (van bijvoorbeeld rekenen en taal) vanuit de Cloudomgeving gebruikt. In de groepen 3 en 4 is het leren schrijven belangrijk. In groep 3 wordt de iPads beperkt gebruikt. Op deze manier hebben we een ooie opbouw in gebruik van devices.

Vaste computers

De vaste computers zijn op onze school nog aanwezig. Hier wordt gewerkt met de methodesoftware van de methodes die wij gebruiken voor lezen, taal en rekenen. In de hal hebben we een ICT-ruimte ingericht, met 20 vaste computers.