Zorg voor elk kind

Zodra een kind bij ons op school komt, wordt de ontwikkeling van het kind gevolgd en vastgelegd in een dossier. Dit doen wij door observaties en door een uitgebreid leerling- en onderwijsvolgsysteem, het CITO-LOVS, te hanteren. Bij de kleuters gebeurt dit voornamelijk door naar kinderen te kijken en te luisteren, niet alleen tijdens het werken maar ook tijdens het spel. Voor het vastleggen en volgen van de vorderingen van de leerlingen in de groepen 1 en 2 gebruiken we een digitaal registratie- en observatiesysteem, opgezet door onze eigen Jonge-Kindspecialist, een leerkracht die werkzaam is in de onderbouw.

 

Het gedrag en de leerresultaten van de leerlingen worden jaarlijks meerdere keren besproken door de leerkracht en de kwaliteitscoördinator (KC-er). Bij de groepsbespreking bespreekt de leerkracht een leerling met de IB-er. Bij de consultatieve leerlingbespreking (CLB) worden leerlingen besproken waar wij op school zorg over hebben en waarmee we handelingsverlegen zijn. Tijdens deze besprekingen maken de leerkracht en de KC-er gebruik van de meer specialistische kennis van de orthopedagoog en de consulent van het speciaal basisonderwijs. De begeleiding van deze leerlingen wordt beschreven in het groepsplan of in een individueel handelingsplan. Na enige tijd wordt bekeken of de geboden hulp effect heeft gehad en of er in de begeleiding iets bijgesteld moet worden. Ouder(s)/verzorger(s) worden door leerkracht/KC-er geïnformeerd over een dergelijk plan.

 

Speciale individuele leerlingzorg

Onze school houdt zoveel mogelijk rekening met de ontwikkeling, de mogelijkheden en de behoeftes van de individuele leerling en geeft zorg op maat. We willen onze leerlingen zo goed mogelijk begeleiden, ook als er leer- en/of gedragsproblemen zijn. Speciale aandacht is er voor leerlingen met zwakke dan wel zeer goede resultaten.

 

Leerkrachten zijn geschoold om op een deskundige en positieve manier met verschillen tussen leerlingen om te gaan. Zij hebben onder meer geleerd om vroegtijdig leer- en ontwikkelingsproblemen te signaleren.  Niet alle leerlingen leren even goed en vlug; soms is er voor een kind ander materiaal nodig om iets te verduidelijken, soms een andere instructie, soms meer herhaling. De ene keer zal de leerkracht klassikaal en een andere keer individueel les geven of met groepjes werken. Leerlingen krijgen niet automatisch altijd allemaal dezelfde opdrachten en taken. Als interne hulp onvoldoende resultaat oplevert, wordt verdere hulp vanuit het samenwerkingsverband en het Steunpunt van KOE ingeroepen.