Missie

Basisschool de Troubadour is een basisschool in Glanerbrug die onderwijs verzorgt aan kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Wat betreft haar katholieke identiteit is de Troubadour een "open"  katholieke school, waarmee we bedoelen dat iedereen- ongeacht de achtergrond- welkom is op onze school.

We verzorgen hoogwaardig onderwijs dat erop gericht is de leerlingen verder te helpen op hun weg in de maatschappij en aan onze pedagogische kwaliteiten stellen we hoge eisen. we hebben dan ook hoge reële verwachtingen van elkaar en onze leerlingen. Hiervoor bieden we een veilige omgeving zodat leerlingen en medewerkers zich thuis voelen en zich optimaal kunnen ontwikkelen. De leerlingen en hun ouders moeten ons kunnen vertrouwen. Dit vertrouwen is de basis van ons werk. Het nemen van verantwoordelijkheid is de essentie van ons handelen. Voor onze school zelf betekent dit dat we onze medewerkers een boeiende en inspirerende werkomgeving willen bieden, waarin ze zich kunnen ontplooien en verantwoordelijkheid kunnen nemen voor hun werk. Met de betrokken partijen buiten de school streven we naar een goede samenwerking. We werken op basis van heldere afspraken met onze ouders en leveranciers. We zorgen ervoor een betrouwbare partner te zijn van bijvoorbeeld het rijk, de gemeente en de kinderopvang. We zijn onderdeel van samenwerkingsverbanden "Weer samen naar school"en het IKC Glanerbrug Zuid.  Het is voor ons vanzelfsprekend dat we een actieve bijdrage leveren aan de stichting Katholiek Onderwijs Enschede.

De Troubadour wil een "bouwsteen voor de toekomst van onze leerlingen" zijn. Dat betekent voor ons dat wij onze leerlingen de juiste bagage willen meegeven om vol vertrouwen de weg op te gaan na de basisschool. Wij zijn daarom een school die opbrengstgericht is en aandacht heeft voor de persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen. Ontwikkelen van attitude en vaardigheden, zoals:   zelfvertrouwen opbouwen, leren omgaan met elkaar, het vertonen van positief gedrag, verdraagzaam zijn en het kennisnemen van andere culturen en opvattingen. Aandacht voor de sociale en de emotionele ontwikkeling van onze kinderen is voor de Troubadour dan ook vanzelfsprekend, met als basis een veilige, plezierige en uitdagende (werk)omgeving. Hierbij zijn de ouders een onmisbare schakel, zij zijn de ervaringsdeskundigen ten aanzien van hun eigen kind(eren). Wij hebben ouderbetrokkenheid hoog in ons vaandel staan. Samenwerken met ouders is voor ons een voorwaarde, omdat dit ten goede komt aan de ontwikkeling van de kinderen.

Visie

Naarmate onze maatschappij verandert, veranderen basisscholen mee. Er wordt meer van ze verwacht, resultaatgericht werken komt centraal te staan, zwakke scholen moeten in korte tijd verbeteren en scholen ontwikkelen zich tot kind-centra. Het aandeel van de scholen in de opvoeding neemt toe. De betrokkenheid van ouders is essentieel. De groepsgrootte neemt toe, de openingstijden van de kindcentra worden verruimd. Verder vraagt de voortschrijdende digitalisering van de scholen om extra middelen en expertise. Maar ook de maatschappij verandert:

In het algemeen neemt het aantal prikkels dat op mensen af komt toe, alsmede het tempo daarvan. Dat heeft effect op de leerlingen en het kan bijvoorbeeld leiden tot problemen om zich te concentreren.

  • Het beroep van leerkracht verandert. Er vindt niet alleen feminisering plaats op de scholen, maar ook de functie van leerkracht wordt intensiever én complexer. Meer "mensen voor de groep", door de groei van werken in deeltijd, vraagt meer overleg. Ook wordt van de leerkracht verwacht invulling te geven aan passend onderwijs: nog meer aandacht voor individuele leerlingen. Daarnaast wordt er van de leerkracht een steeds grotere bijdrage verwacht buiten de eigen lespraktijk. Tenslotte zal het gemiddelde aantal jaren in de functie toenemen door verhoging van de pensioenleeftijd.
  • De ouders en de school zijn partners, met ieder een eigen verantwoordelijkheid; leraren onderwijsprofessionals en ouders ervaringsdeskundigen. 
  • In ons land is er al jarenlang sprake van ontkerkelijking, waarvan het eind nog niet in zicht is. De bevolking krimpt én het kerkelijke gedeelte daarvan wordt kleiner. Men zou daardoor verwachten dat het aantal ouders dat een katholieke school kiest voor hun kinderen dus ook afneemt. Wij verwachten dat dit anders zal zijn, omdat mensen er van oudsher naar verlangen om onderdeel uit te maken van een "bezield verband", zoals de kerk die generaties lang bood. Door de ontkerkelijking neemt de betekenis van de kerk als levende gemeenschap af. Het verlangen van mensen naar gemeenschapsoriëntatie en gedeelde normen en waarden is echter onveranderd. De behoefte om deel uit te maken van een dergelijk verband buiten de kerken is daardoor groter geworden en zal verder toenemen. Katholieke basisscholen kunnen in belangrijke mate aan deze behoeften tegemoet komen.
  • Wij willen bereiken dat méér mensen, zowel met als zonder religieuze achtergrond, voor de Troubadour kiezen vanwege de katholieke identiteit. Ook willen we bereiken dat de leerlingen die onze school hebben bezocht, zich in de toekomst staande kunnen houden, tegen een stootje kunnen, goed kunnen omgaan met veranderingen/innovaties en positief in het leven staan. Leerlingen en hun ouders ervaren ons onderwijs daardoor als waardevol én "waarden-vol"

De Troubadour streeft ernaar een groeiende basisschool te blijven met klassen met een hanteerbare groepsgrootte en met leerlingen die zich veilig voelen, die met plezier naar school gaan en die bij ons leren nadenken goede keuzes te maken in hun leven. We willen een school zijn waar de leerlingen met een goed gevoel aan terugdenken en waaraan ze goede herinneringen behouden. Een school die eraan heeft bijgedragen dat ze zich zichtbaar goed kunnen redden en waar ze ook hun eigen kinderen naar toe willen sturen.

We gaan dit realiseren door in te zetten op twee fronten. Enerzijds gaan we de aandacht aan de emotionele ontwikkeling van onze leerlingen intensiveren, uiteraard zonder belangrijke onderwijsaspecten gericht op kennis uit het oog te verliezen. Anderzijds gaan we inzetten op versterking van ons team. Dit doen we door het zeker stellen van de zaken die we nu al goed doen, maar tevens door te participeren in veranderingen die spelen en daarop te (leren) anticiperen. Als de mogelijkheid zich voordoet zullen we ons team versterken met mannelijke leerkrachten. Al deze acties leiden ons inziens tot een school met medewerkers die zich verantwoordelijk voelen voor hun leerlingen, voor het team en voor hun werkomgeving. Ze leren maximaal sturing te geven aan hun werk en krijgen de kans hun verantwoordelijkheidsgebieden te vergroten, daarbij ondersteund door de leidinggevenden binnen de Troubadour, die zich een inspirerende leiderschapsstijl eigen maken. Ieders betrokkenheid bij de school neemt op deze wijze toe. De natuurlijke groei van de Troubadour en versterking van de persoonlijke kracht van de mensen die bij ons werken gaan hand in hand

Kernwaarden 

  • Waarvoor staan we?
  • Waar geloven we in?
  • Wat verbindt ons?
  • Wie willen we zijn?

1. Mensgericht

Mensen staan centraal in ons handelen. Elk mens is uniek en specifieke aandacht voor het individu is voor ons vanzelfsprekend. Hierbij is Jezus van Nazareth een voorbeeld voor ons. Door kindgericht te zijn, geven we onze kinderen mogelijkheden om zich optimaal te ontwikkelen. Goede contacten met ouders en luisteren naar hun wensen en ideeën, zijn hier onlosmakelijk mee verbonden. In onze organisatie streven we ernaar een inspirerende werkomgeving te zijn waarin onze medewerkers zich kunnen ontwikkelen en maximaal kunnen ontplooien.

2. Professioneel

We nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus en stellen dan ook hoge eisen aan onze pedagogische en didactische vaardigheden en aan onze betrouwbaarheid. We zorgen ervoor dat de leerlingen zich bij ons thuis voelen en we nemen onze groeiende rol in hun opvoeding serieus. Onze medewerkers nemen verantwoordelijkheid voor hun werk en hun ontwikkeling. Het management stimuleert hen daarbij, onder andere door hen de kans te geven hun verantwoordelijkheidsgebieden te vergroten en hen te leren om grenzen aan te geven. Onze communicatie is te allen tijde open en transparant. Dat betekent o.a. dat wij praten mét elkaar en niet over elkaar.

3. Gericht op samenwerking en het delen van kennis

Teamwork en goed samenwerken zijn voor ons succesfactoren. Respect voor elkaar en het onderling delen van kennis en vaardigheden zijn daar aspecten van. Leren van elkaar beschouwen we als een effectieve methode om onszelf te ontwikkelen en daarmee zijn we tevens een voorbeeld voor onze kinderen.

4. Toekomstgericht

We zijn bij voortduring op zoek naar mogelijkheden om te verbeteren, zoals versterking van onze pedagogische en didactische kwaliteiten en ons voorbeeldgedrag voor onze leerlingen. We participeren in de veranderingen die spelen en anticiperen daarop. De leidinggevenden zorgen ervoor de ontwikkelingen op het gebied van management en leiderschap te volgen en in te zetten.

en wij...

5. Denken in mogelijkheden

We hebben een positieve levenshouding en dat maken we zichtbaar. Het zien van kansen is voor ons leidend en we laten ons niet afleiden door bedreigingen. Liever handelen we proactief, in plaats van een afwachtende houding aan te nemen. Lastige situaties beschouwen we als een uitdaging en we halen energie uit het oplossen ervan. We nemen verantwoordelijkheid voor onze houding en ons gedrag, stralen plezier uit in ons werk, inspireren anderen door ons enthousiasme en zijn daarmee een rolmodel voor elkaar en voor de kinderen.