Dyslexie


De zorg voor leerlingen in de leeftijd van 7-13 jaar met ernstig enkelvoudige dyslexie (EED), dyslexiezorg, valt per 1 januari 2015 onder de Jeugdwet. Gemeenten hebben de taak om deze dyslexiezorg, die in het verleden op grond van de zorgverzekeringswet werd vergoed, te organiseren en te financieren. Voor het behandelen van EED is een goede samenwerking noodzakelijk tussen de basisschool, de zorgverlener en de ouders. Gemeenten in Twente hebben jeugdhulp op regionaal niveau ingekocht. De regionaal gecontracteerde dyslexie-zorgaanbieders zijn in op te vragen bij de kwaliteitscoördinator (KC-er) op onze school. Zorg door niet-gecontracteerde aanbieders wordt niet door de Twentse gemeenten vergoed.

De Troubadour verzorgt uiteraard het lees- en spellingsonderwijs. Waar nodig zal onze school na signalering van lees/spellingproblemen en/of mogelijke dyslexie de leerling individueel ondersteunen. Om te voorkomen dat alle leerlingen met leesproblemen worden aangemeld voor een dyslexie-onderzoek heeft de school de functie van poortwachter. Hiervoor volgt onze school een protocol. Pas als de begeleiding van onze school onvoldoende aanslaat of de leerling onvoldoende profiteert van de geboden hulp is doorverwijzing naar meer gespecialiseerde zorg aan de orde. Dit blijkt uit het leerlingdossier, dat wij van elke leerling bijhouden. Het dossier bevat een overzicht van scores op lees- en spellingtoetsen en een beschrijving van de geboden hulp op school. Op basis van deze gegevens kan in overleg met de ouder(s)/verzorger(s) gekozen worden voor het aanmelden van de leerling voor een dyslexie-onderzoek.

Na vaststelling van de diagnose dyslexie, kan onze school zorgvuldig doorverwijzen naar een gecontracteerde dyslexiezorgaanbieder. Van belang hierbij is dat de ouder(s)/verzorger(s) keuzevrijheid hebben uit de gecontracteerde dyslexiezorgaanbieders. Onze school faciliteert dat de geboden begeleiding voor EED binnen de onderwijspraktijk kan plaatsvinden. De beoogde dyslexie-zorgverlener beoordeelt of in het leerlingdossier het vermoeden van ernstige dyslexie door onze school voldoende is onderbouwd om tot onderzoek over te gaan. Als het onderzoek uitwijst dat een leerling aanvullende specialistische behandeling nodig heeft, krijgt het kind de diagnose EED en volgt de behandeling. Leerlingen die geen ernstige enkelvoudige dyslexieklachten hebben komen niet in aanmerking voor een vergoeding van de gemeente voor specialistische behandeling. Ongeacht de uitkomst van het onderzoek blijft onze school uiteraard verantwoordelijk voor ondersteuning en begeleiding van alle leerlingen met dyslexie.