Ouderpanel / Panelgesprek

Panelgesprekken zijn klankbordgesprekken over een thema met wisselende groepen ouders. Het is een gesprek waarin ideeën gebracht en opgehaald kunnen worden, voor zowel school als ouders. Het Ouderpanel is geen Medezeggenschapsraad (MR); de MR beslist mee. Het Ouderpanel denkt mee. Ouders in het Ouderpanel vertellen bijvoorbeeld wat ze minder goed vinden gaan, welke kansen zij zien en wat ze graag zouden willen. Zo'n Panelgesprek wordt gehouden met een kleine groep ouders. In een dergelijke setting vinden vaak waardevolle gesprekken plaats tussen ouders onderling en tussen ouders en school. Vaak leveren deze gesprekken zinvolle informatie op, waarmee de kwaliteit van de school kan worden verbeterd. Het voordeel van een Panelgesprek is dat ook ouders worden gehoord die geen deel uitmaken van formele ouderorganen zoals de Oudervereniging of de Medezeggenschapsraad. Uit iedere klas worden bijvoorbeeld twee ouders aselect gekozen.

 Voorbeelden van thema's voor een Panelgesprek zijn:
- Verkeersveiligheid rondom de school 
- Inrichting van het schoolplein
- Sociale media
- De toekomst van het onderwijs
- Brede ervaringen van ouders op onze school
- Schoolfotograaf

Ook is het mogelijk zonder onderwerp een Panelgesprek in te gaan. Doorgaans hebben ouders en leerkrachten samen genoeg gespreksonderwerpen.

Het Panelgesprek kan op verschillende manieren worden ingevuld: discussie aan de hand van stellingen, het beantwoorden van vragen in groepjes en die centraal bespreken of het werken met een muurkant. Het aantal Panelleden varieert tussen tien en twintig deelnemers, afhankelijk van de gekozen werkvorm. Meer dan twintig deelnemers werkt niet, omdat dan niet iedereen aan het woord komt.