Verlofaanvraag

Onderstaand vindt u de verlofregeling voor verlof buiten de schoolvakanties. Extra vakantieverlof kan de school alleen toestaan, indien het gezin van de betreffende leerling door de aard van het beroep van (één van) de ouders alleen buiten de schoolvakanties op vakantie kan gaan. Hieronder vallen niet gevallen waarin (één van) de ouders in de normale vakantieperiode om organisatorische redenen door de werkgever niet gemist kunnen worden. Alleen in gevallen waarin het beroep van de ouders automatisch dwingt tot vakantie buiten de normale schoolperiode, kan een verzoek tot extra vakantieverlof gehonoreerd worden. Een verzoek tot extra vakantieverlof dient minimaal 2 maanden van tevoren bij de directie ingediend te worden, vergezeld van een verklaring van de werkgever. 

Extra verlof wegens gewichtige omstandigheden mag alleen toegestaan worden in geval van: 
- wettelijke verplichting; 
- verhuizing; 
- gezinsuitbreiding; 
- huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad;  
- ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad; 
- overlijden van bloed- of aanverwanten tot en met de 4e graad; 
- 12,5 -, 25-, 40-, 50- of 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders; 
- 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders. 

Er kan gevraagd worden naar een kopie van de uitnodiging of het trouwboekje. Voor wintersportvakantie, een ‘tweede vakantie’, een lang weekend, deelname van leerlingen aan evenementen, langdurig bezoek aan de familie in het land van herkomst etc. kan derhalve geen verlof verleend worden. 

Voor religieuze feestdagen geldt dat kinderen maximaal één schooldag thuis mogen blijven ten behoeve van de viering. Als ouder(s)/verzorger(s) van deze mogelijkheid gebruik willen maken, moeten zij ten minste 2 dagen van te voren aan de directie van de school melden. Erkende feestdagen zijn o.a.: Chinese Feestdagen, (Chinees nieuwjaar), Christelijke feestdagen (Goede Vrijdag, Pasen, Hemelvaartsdag, Pinksteren, Kerstmis), Hindoe feestdagen, (Holifeest, Divalifeest), Islamitische feestdagen, (Offerfeest, Suikerfeest), Joodse feestdagen (Paasfeest, Wekenfeest, Joods Nieuwjaar, Grote Verzoendag, Loofhuttenfeest, Slotfeest, Vreugd der Wet), Suryoyo (Pasen). 

Voor leerlingen die nog niet leerplichtig zijn gelden dezelfde richtlijnen zoals hierboven beschreven. Wanneer u verlof wilt aanvragen, kunt u een verlofformulier ophalen bij de directeur, of het verlofformulier via de onderstaande link downloaden, invullen en ondertekenen. Uw kunt het formulier dan inleveren bij de directeur.

Verlofformulier