MEER- / Hoogbegaafdheid & Excellentie

Het is van groot belang de signalering van (hoog)begaafde leerlingen zo vroeg mogelijk te laten plaatsvinden. Op onze school werken 2 specialisten meer- en hoogbegaafdheid. Afstemming op de onderwijsbehoeften van een leerling is een cruciale, preventieve stap. Op die manier kunnen problemen als onderpresteren, ontwikkeling van een negatief zelfbeeld en/of gedragsproblemen worden voorkomen. 

Hieronder beschrijven wij onze werkwijze. Mocht u vragen hebben, bent u van harte welkom. Wij hebben een Deltagroep voor meer- en hoogbegaafde leerlingen.

Signalering 

Wanneer een 4-jarige leerling met een ontwikkelingsvoorsprong niet op zijn eigen niveau uitgedaagd wordt, past hij/zij zich binnen 4 tot 6 weken aan aan het niveau van de groep en zijn de kenmerken van een ontwikkelingsvoorsprong minder duidelijk herkenbaar. 
 
De signalering kan op verschillende momenten en manieren plaatsvinden: 
• bij aanmelding van de leerling op de basisschool; dit kan zijn als start op een school als vierjarige of via de zij-instroom (al dan niet met informatie van kinderdagverblijf en/of peuterspeelzaal en/of andere basisschool) 
• via ouder(s)/verzorger(s)
• via leerkracht 
• via kwaliteitscoördinator
• via CLB (Consultatieve Leerling Bespreking) 
• via DHH (Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid); via eerste signalering van leerkracht of kwaliteitscoördinator of via de Quickscan behorend tot het DHH 
• via extern onderzoek waarbij in de meeste gevallen een IQ is vastgesteld 
• via het leerlingvolgsysteem

Wij hanteren het Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid (DHH) voor de signalering, diagnostiek en begeleiding van (hoog)begaafde leerlingen. Naast het signaleringsinstrument specifiek gericht op (hoog)begaafdheid, geldt het leerlingvolgsysteem ook als een signaleringsinstrument. 

Op basis van de signalering wordt bepaald of de volgende stap in het traject wordt gezet, namelijk die van de diagnostisering. 

Diagnostisering

De diagnostisering kan op verschillende wijzen plaatsvinden:
 
1. Voortkomend uit de signaleringsfase van het DHH 
2. Door een pedagogisch-psychologisch onderzoek; dit onderzoek kan zowel door de ouders als door de school geïnitieerd zijn. Wanneer de school het initiatief neemt tot een psychodiagnostisch onderzoek moet deze aanvraag verlopen via het Steunpunt van de stichting KOE. Wanneer ouders zelf besluiten tot het inschakelen van een extern bureau met daaraan gekoppeld het laten verrichten van het onderzoek, zijn de kosten van het onderzoek voor de ouders. Als ouders aanspraak willen maken op plaatsing van hun zoon of dochter in een Deltagroep (plusgroep) dan dienen zij de beschikbare resultaten van het onderzoek te overleggen. Nog steeds geldt dan dat de plaatsing van een leerling in een Deltagroep dient te verlopen via het Steunpunt hoogbegaafdheid van KOE.
 
De verslagen voortkomend uit de diagnostisering en via de professionals (extern en/of intern) worden in het dossier van de leerling opgeslagen.

Aanpassingen in onderwijsaanbod en –begeleiding

Op onze school hebben we de volgende mogelijkheden in aanpassingen in het onderwijsaanbod en de onderwijsbegeleiding van de leerling:

• aanpassing instructie en EDI instructiemodel 
• compacten van de leerstof 
• verbreding, verdieping en verrijking in de huidige groep  
• versnellen (sneller doorstromen naar een volgende jaargroep)
• plaatsing in een Deltagroep (plusgroep) van stichting KOE

Ook een combinatie van deze adviezen is mogelijk. Aanpassingen in het onderwijsaanbod en -begeleiding vinden altijd plaats in overleg met de leerkracht, intern begeleider (en eventueel het Steunpunt hoogbegaafdheid van KOE). Plaatsing in een Deltagroep verloopt via het Steunpunt hoogbegaafdheid van KOE. Op dit moment biedt KOE op drie locaties bovenschoolse Deltagroepen.

De Deltagroep is ontstaan vanuit de onderwijsbehoefte van kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. Deze leerlingen kunnen op vaste tijden en in een vaste groep aan de slag met verschillende vraagstukken, onder begeleiding van een gespecialiseerde leerkracht. De Deltagroep is er voor leerlingen die niet voldoende uitgedaagd worden tijdens de reguliere lessen en intellectueel te kort komen, waardoor ze met diverse problemen te maken kunnen krijgen. Wij zijn van mening dat er in eerste instantie binnen de eigen groep verrijking en verdieping (vervangende leerstof) moet plaatsvinden. De grote meerwaarde van een Deltagroep is dat leerlingen worden uitgedaagd en in contact komen met andere leerlingen met een vergelijkbaar hoog leerniveau. Veel leerlingen voelen zich in deze setting beter begrepen, dit heeft een positief effect op hun zelfbeeld en ontwikkeling. De snelheid van werken ligt hoog en er wordt uitdagende leerstof aangeboden die een beroep doet op hun eigen leer- en werkstrategieën. Bovendien kunnen ze nieuwe vaardigheden en strategieën ontwikkelen.