Passend onderwijs

Op 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs ingegaan. Kernpunten uit deze nieuwe wet zijn dat: 

- Reguliere en speciale scholen op het gebied van ondersteuning aan leerlingen samenwerken; 
- Scholen zorgplicht hebben (de school waar de leerling schriftelijk is aangemeld dient te zorgen voor een passende plek indien er sprake is van zeer specifieke onderwijsbehoeften van een kind);  
- Scholen en gemeenten / jeugdhulpverlening werken samen aan de integrale ondersteuning aan leerlingen vanuit onderwijs en zorg; 
- Er minder regelgeving vanuit het ministerie van OCW komt, maar dat er meer in de eigen regio geregeld kan worden. 

Voor u als ouders geldt dat de scholen de belangrijkste informatiebron zijn als het gaat om Passend Onderwijs en extra ondersteuning aan uw kind. De school heeft dagelijks contact met de leerling en vervult daarmee in de ogen van het samenwerkingsverband een belangrijke rol in de adequate informatievoorziening aan ouders. Het samenwerkingsverband waar onze school onder valt heet samenwerkingsverband 23-02. 

Het samenwerkingsverband 23-02 PO heeft een eigen website: www.swv2302.nl. Op www.passendonderwijs.nl (website van ministerie OCW) en op www.passendonderwijsenouders.nl kunnen ouders / verzorgers meer informatie vinden over de samenwerkingsverbanden en over Passend Onderwijs.