MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (MR)

Elke basisschool in Nederland moet een Medezeggenschapsraad (MR) hebben. In de MR hebben teamleden én ouder(s)/verzorger(s) zitting. De MR is een belangrijk orgaan binnen de basisscholen.

De MR heeft informatie-, advies- en instemmingsrecht. Dit ligt vast in het MR-reglement. Daarnaast fungeert de MR ook als klankbord voor directie, ouderraad en individuele ouders/verzorgers. De MR zorgt samen met de directie van de school voor het beleid.

MR op basisschool de troubadour

Op Basisschool de Troubadour werken MR en directie samen vanuit een gezamenlijk vertrouwen en respect. Met als doel het onderwijs op de school blijvend op het bestaande hoge niveau te houden. Hierbij wordt uitgegaan van de kracht van de school: een samenlerend team van betrokken en gekwalificeerde leerkrachten met veel verschillende specialistische kennis. De MR is te bereiken via: troubadour-mr@skoe.nl.

Gemeenschappelijk Medezeggenschapsraad KOE (GMR)

Binnen KOE (Katholiek Onderwijs Enschede) bestaat een GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad). Hierin wordt beleid gemaakt voor alle KOE-scholen met betrekking tot overkoepelende zaken (zoals personeel, financiën, passend onderwijs). De GMR werkt nauw samen met de MR'en van de KOE-scholen.

Jaarverslagen MR

Jaarverslag schooljaar 2022-2023
Jaarverslag schooljaar 2021-2022
Jaarverslag schooljaar 2020-2021
Jaarverslag schooljaar 2019-2020
Jaarverslag schooljaar 2018-2019